21 người đang online
°

Chương trình công tác quý 2/2020

Đăng ngày 25 - 03 - 2020
Lượt xem: 163
100%

I. CÔNG TÁC THANH TRA 1. Toàn ngành tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh tra đang thực hiện. Đồng thời, triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch và đột xuất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.           2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên ngành nhất là những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm.             II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 1. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.           2. Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở. Tăng cường tham mưu rà soát giải quyết các vụ việc còn tồn đọng phức tạp kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 1. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn,… Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xứ lý các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng. 2. Đẩy mạnh công tác tuyển truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện pháp luật về về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.             IV. CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG THỂ CHẾ, XÂY DỰNG NGÀNH 1. Công tác tham mưu xây dựng thể chế: Tiếp tục rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 2. Công tác xây dựng ngành:Duy trì, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và Chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD.OFFICE)tại đơn vị.           3. Tiếp tục hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận theo Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả khi có Nghị định của Chính phủ./.</p>

 

I. CÔNG TÁC THANH TRA

1. Toàn ngành tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh tra đang thực hiện. Đồng thời, triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch và đột xuất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên ngành nhất là những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm.

            II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

          2. Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở. Tăng cường tham mưu rà soát giải quyết các vụ việc còn tồn đọng phức tạp kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

            III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn,… Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xứ lý các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyển truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện pháp luật về về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

            IV. CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG THỂ CHẾ, XÂY DỰNG NGÀNH

1. Công tác tham mưu xây dựng thể chế: Tiếp tục rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

          2. Công tác xây dựng ngành: Duy trì, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và Chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD.OFFICE) tại đơn vị.

          3. Tiếp tục hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận theo Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả khi có Nghị định của Chính phủ./.
                                (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/3030)

Tin liên quan

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP năm 2023(02/02/2023 4:19 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023(15/01/2023 4:23 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy...(17/10/2022 10:49 SA)

Hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ...(17/10/2022 10:43 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đối thoại với đoàn viên, thanh niên(13/10/2022 10:44 SA)

Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022(13/10/2022 10:41 SA)

Đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Cao...(11/10/2022 2:57 CH)

Phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu...(04/10/2022 4:26 CH)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K13/2022(03/10/2022 1:56 CH)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11(13/09/2022 10:44 SA)