Kết quả công tác tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 866 lượt/964 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. So với cùng kỳ năm trước giảm 146 lượt tiếp, 127 lượt người (6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp 1.012 lượt/1.091 lượt người). Đối với đoàn đông người, có 05 lượt đoàn/75 lượt người. So với cùng kỳ năm trước giảm 07 lượt đoàn, 166 lượt người (6 tháng đầu năm 2019 có 12 lượt đoàn/241 lượt người).

Qua công tác tiếp công dân các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục quy định, cơ bản ổn định tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

                      (Trích báo cáo số 84/BC-TTT ngày 09/6/2020 của Thanh tra tỉnh)