KL số 12/2019

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ tại sở xây dựng và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh12-kl.pdf

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ tại sở xây dựng và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
12-kl.pdf