góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ.