Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh