15 người đang online
°

Đánh giá công tác PCTN năm 2021

Đăng ngày 04 - 05 - 2022
Lượt xem: 164
100%

 


T4-tieu chi danh gia PCTN 2021-1.PDF | 01-KL TTTN Sở GTVT 2021.pdf | 02-KH ra soat danh gia TTHC.pdf | 02-qd chi tieu noi bo(06.01.2022_10h50p10)_signed.pdf | 04-KL TTTN tai Dai Phat thanh truyen hinh tinh(28.06.2021_15h25p01)_signed.pdf | 09-KH theo dõi thi hành pháp luật 2022(10.02.2022_14h21p48)_signed.pdf | 10 Kết luận thanh tra sở lao động bản chính thức đã ký(23.12.2021_14h20p47)_signed.pdf | 14-cv(06.01.2021_13h53p07)_signed.pdf | 14-kh(01.03.2021_14h01p59)_signed.pdf | 30-bc thanh tra quy 1.pdf | 30-khra soat HTH van ban QPPL 2021(18.12.2020_10h27p05)_signed.pdf | 38-kh(27.12.2021_16h25p07)_signed.pdf | 100-bc thanh tra 6 thang dau nam 2021pdf.pdf | 107-qd cong khai chi 6 thang dau nam 2021(12.07.2021_14h33p28)_signed.pdf | 141-bc 9 thang dau nam 2021(14.09.2021_14h17p44)_signed.pdf | 155-bcBao cao cong tac thanh tra 2021-chinh thuc)(21.10.2021_15h31p56)_signed.pdf | 957-cv(16.12.2021_15h44p04)_signed.pdf | CV-guiCacDonVi-XetDuyetQT-2021_signed_nhutnv.sotc_12-02-2022-11-58-39(12.02.2022_21h02p32)_signed.pdf | qd cong khai du toan nam 2021(02.03.2021_14h07p16)_signed.pdf | T2 Ke hoach PCTN - 2021.pdf | 01-qd chi tieu noi bo 2021.pdf | 34-KH-2021(20.12.2021_16h29p10)_signed.pdf | 133-qd(19.10.2021_10h11p15)_signed.pdf | 10-kh(22.01.2021_14h39p59)_signed.pdf | quy tac ung xu CBTT.pdf | 28-bccchcquy1.pdf | 42-CCHC 9 thang dau nam 2021(15.09.2021_15h08p07)_signed.pdf | 186-CCHC nam 2021(19.11.2021_14h54p17)_signed.pdf | 94-CCHC 6 thang dau nam 2021(09.06.2021_13h46p39)_signed.pdf | 13-kh(23.02.2021_15h10p19)_signed.pdf | 03-kh(06.01.2021_14h19p13)_signed.pdf | 108-bc(28.06.2021_15h21p33)_signed.pdf | 174-bc(12.11.2021_16h07p23)_signed.pdf | 38-kh(27.12.2021_16h25p07)_signed.pdf | 115-qd tai san cong(17.08.2021_09h48p58)_signed.pdf | 18-kh(04.03.2021_14h21p38)_signed.pdf | docT3 bien ban cong khai.pdf | 6507-KH(29.11.2021_09h03p49)_signed.pdf | 2019 Ke-hoach-cong-tac-PCTN-nam-2021_converted(27.04.2021_10h11p00)_signed.pdf | T10. Cử tham du lop boi duong nghiep vụ TTV-K11 - 2021 online (21.10.2021_10h48p59)_signed.pdf | 29-tb nang luong 2021.pdf | 123-cv(03.03.2021_10h18p30)_signed.pdf | 6156-cv KKST(11.11.2021_09h34p02)_signed.pdf | 989 Ke-hoach-ve-kiem-soat-TSTN-nam-2020-HC_converted(02.03.2021_12h47p31)_signed.pdf | 13-bc kkts 2021(16.01.2022_18h26p51)_signed.pdf | 166-bc kkts nam 2020_signed.pdf | 3008_signed.pdf | 3800-cv (12.10.2020_10h14p53)_signed.pdf | 104_signed.pdf | 3994_signed.pdf | 5238_signed.pdf | 1039_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.(13/10/2022 10:40 SA)

góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 319/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND...(07/10/2022 10:36 SA)

Cuộc họp ACTWG lần thứ 35 trong khuôn khổ SOM 3 APEC 2022(23/09/2022 3:08 CH)

Hội thảo khoa học đề tài: “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng – Thực trạng...(23/09/2022 3:06 CH)

Cuộc họp Ban Thư ký Nhóm các Cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN lần thứ 18 (ASEAN-PAC)(21/09/2022 1:56 CH)

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng(07/07/2022 3:42 CH)

V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022(11/05/2022 10:07 SA)

Các sự kiện trong khuôn khổ SOM 1 APEC Thái Lan 2022(06/05/2022 2:26 CH)

Bộ tiêu chí và tài liệu đánh giá công tác PCTN năm 2021(28/04/2022 9:03 SA)

chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của...(14/04/2022 10:08 SA)