3 người đang online
°

Đánh giá công tác PCTN năm 2021

Đăng ngày 04 - 05 - 2022
Lượt xem: 19
100%

 


T4-tieu chi danh gia PCTN 2021-1.PDF | 01-KL TTTN Sở GTVT 2021.pdf | 02-KH ra soat danh gia TTHC.pdf | 02-qd chi tieu noi bo(06.01.2022_10h50p10)_signed.pdf | 04-KL TTTN tai Dai Phat thanh truyen hinh tinh(28.06.2021_15h25p01)_signed.pdf | 09-KH theo dõi thi hành pháp luật 2022(10.02.2022_14h21p48)_signed.pdf | 10 Kết luận thanh tra sở lao động bản chính thức đã ký(23.12.2021_14h20p47)_signed.pdf | 14-cv(06.01.2021_13h53p07)_signed.pdf | 14-kh(01.03.2021_14h01p59)_signed.pdf | 30-bc thanh tra quy 1.pdf | 30-khra soat HTH van ban QPPL 2021(18.12.2020_10h27p05)_signed.pdf | 38-kh(27.12.2021_16h25p07)_signed.pdf | 100-bc thanh tra 6 thang dau nam 2021pdf.pdf | 107-qd cong khai chi 6 thang dau nam 2021(12.07.2021_14h33p28)_signed.pdf | 141-bc 9 thang dau nam 2021(14.09.2021_14h17p44)_signed.pdf | 155-bcBao cao cong tac thanh tra 2021-chinh thuc)(21.10.2021_15h31p56)_signed.pdf | 957-cv(16.12.2021_15h44p04)_signed.pdf | CV-guiCacDonVi-XetDuyetQT-2021_signed_nhutnv.sotc_12-02-2022-11-58-39(12.02.2022_21h02p32)_signed.pdf | qd cong khai du toan nam 2021(02.03.2021_14h07p16)_signed.pdf | T2 Ke hoach PCTN - 2021.pdf | 01-qd chi tieu noi bo 2021.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022(11/05/2022 10:07 SA)

Các sự kiện trong khuôn khổ SOM 1 APEC Thái Lan 2022(06/05/2022 2:26 CH)

Bộ tiêu chí và tài liệu đánh giá công tác PCTN năm 2021(28/04/2022 9:03 SA)

chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của...(14/04/2022 10:08 SA)

Cử người tham gia thành viên đánh giá, chấm điểm công tác PCTN năm 2021(07/04/2022 9:41 SA)

Đánh giá công tác PCTN năm 2020(10/08/2021 5:24 CH)

Kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống tham nhũng(14/01/2021 5:15 CH)

Giấy nộp tiền 1(27/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo số 244 năm 2019 của UBND tỉnh(14/08/2020 5:08 CH)

Báo cáo số 241 năm 2019 của UBND tỉnh(14/08/2020 5:08 CH)