20 người đang online
°

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021

Đăng ngày 28 - 07 - 2022
Lượt xem: 194
100%

Sáng ngày 26/7/2022 tại phòng họp trực tuyến của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021. Tham dự Hội nghị có: các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đại diện các tập thể và cá nhân được tặng bằng khen trong công tác cải cách hành chính năm 2021. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo huyện, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021

 

Trong năm 2021, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, kịp thời của Trung ương, Bộ ngành; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành sâu sát của UBND tỉnh; sự phối hợp tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp và sự triển khai quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 và Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vươn lên của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, sự quyết tâm, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo hiệu ứng lan tỏa để nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS trong năm 2021, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, Nhân dân.

Kết quả công bố Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận đã có bước cải thiện tích cực so với năm 2020. Đối với Chỉ số PAR INDEX 2021: Đạt 86,55 điểm, xếp vị thứ 35/63 tỉnh, thành phố  (tăng 8,55 điểm và (tăng 25 bậc so với năm 2020); trong đó có 05/08 trục nội dung tăng điểm, 04/08 trục nội dung tăng bậc so với năm 2020. Năm 2021 là năm Chỉ số PAR INDEX tỉnh Ninh Thuận đạt điểm cao nhất từ khi Bộ Nội vụ công bố năm 2012 đến nay. Đối với Chỉ số PAPI 2021: Đạt 43.83 điểm (cao hơn trung bình cả nước 1.561 điểm), thuộc nhóm các tỉnh cao nhất, xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,09 điểm (làm tròn) và tăng 44 bậc so với năm 2020); trong đó có 7/8 trục nội dung tăng điểm, 7/8 trục nội dung tăng vị thứ, 24/28 tiêu chí thành phần tăng điểm so với năm 2020. Năm 2021 là năm Chỉ số PAPI của tỉnh Ninh Thuận có điểm số cao thứ 2 (sau năm 2018) kể từ khi Trung ương công năm 2011 đến nay. Đối với Chỉ số SIPAS 2021: Đạt 88,64%, xếp vị thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,47% và tăng 16 bậc so với năm 2020); trong đó có 04/05 Chỉ số thành phần có tỷ lệ hài lòng tăng so với năm 2020, 02/05 Chỉ số thành phần đạt mức độ hài lòng cao hơn mức độ hài lòng chung của cả nước (Chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính; Chỉ số hài lòng về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị). Năm 2021 là năm thứ 3 liên tục Chỉ số SIPAS tỉnh Ninh Thuận có mức độ hài lòng tăng, là năm đạt mức độ hài lòng và vị thứ cao nhất từ khi Bộ Nội vụ công bố năm 2017 đến nay.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích cao
trong công tác cải cách hành chính năm 2021

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đảm bảo triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả, thống nhất, thông suốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, với phương châm hành động trong cải cách hành chính năm 2022 “nỗ lực, quyết tâm, bức phá, hiệu quả”, đồng chí Trần Quốc Nam chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng, toàn diện đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về 4 quan điểm, 16 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU cho Nhân dân, doanh nghiệp để biết cùng đồng hành, chung tay, góp sức và tham gia cùng với chính quyền, địa phương để thấy được vai trò đầu tàu, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện cải cách hành chính; tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương sáng, điểm sáng cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong cải cách hành chính với mục tiêu lớn nhất là đặt lợi ích của Nhân dân, doanh nghiệp lên trên hết. Qua đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy Đảng, đồng thời, phát huy vai trò của người đứng đầu: “Gương mẫu, trách nhiệm và quyết tâm” phải thực sự là đầu tàu đối với công tác cải cách hành chính; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện./.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021

 

Trong năm 2021, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, kịp thời của Trung ương, Bộ ngành; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành sâu sát của UBND tỉnh; sự phối hợp tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp và sự triển khai quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 và Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vươn lên của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, sự quyết tâm, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo hiệu ứng lan tỏa để nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS trong năm 2021, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, Nhân dân.

Kết quả công bố Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận đã có bước cải thiện tích cực so với năm 2020. Đối với Chỉ số PAR INDEX 2021: Đạt 86,55 điểm, xếp vị thứ 35/63 tỉnh, thành phố  (tăng 8,55 điểm và (tăng 25 bậc so với năm 2020); trong đó có 05/08 trục nội dung tăng điểm, 04/08 trục nội dung tăng bậc so với năm 2020. Năm 2021 là năm Chỉ số PAR INDEX tỉnh Ninh Thuận đạt điểm cao nhất từ khi Bộ Nội vụ công bố năm 2012 đến nay. Đối với Chỉ số PAPI 2021: Đạt 43.83 điểm (cao hơn trung bình cả nước 1.561 điểm), thuộc nhóm các tỉnh cao nhất, xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,09 điểm (làm tròn) và tăng 44 bậc so với năm 2020); trong đó có 7/8 trục nội dung tăng điểm, 7/8 trục nội dung tăng vị thứ, 24/28 tiêu chí thành phần tăng điểm so với năm 2020. Năm 2021 là năm Chỉ số PAPI của tỉnh Ninh Thuận có điểm số cao thứ 2 (sau năm 2018) kể từ khi Trung ương công năm 2011 đến nay. Đối với Chỉ số SIPAS 2021: Đạt 88,64%, xếp vị thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,47% và tăng 16 bậc so với năm 2020); trong đó có 04/05 Chỉ số thành phần có tỷ lệ hài lòng tăng so với năm 2020, 02/05 Chỉ số thành phần đạt mức độ hài lòng cao hơn mức độ hài lòng chung của cả nước (Chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính; Chỉ số hài lòng về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị). Năm 2021 là năm thứ 3 liên tục Chỉ số SIPAS tỉnh Ninh Thuận có mức độ hài lòng tăng, là năm đạt mức độ hài lòng và vị thứ cao nhất từ khi Bộ Nội vụ công bố năm 2017 đến nay.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích cao
trong công tác cải cách hành chính năm 2021

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đảm bảo triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả, thống nhất, thông suốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, với phương châm hành động trong cải cách hành chính năm 2022 “nỗ lực, quyết tâm, bức phá, hiệu quả”, đồng chí Trần Quốc Nam chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng, toàn diện đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về 4 quan điểm, 16 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU cho Nhân dân, doanh nghiệp để biết cùng đồng hành, chung tay, góp sức và tham gia cùng với chính quyền, địa phương để thấy được vai trò đầu tàu, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện cải cách hành chính; tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương sáng, điểm sáng cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong cải cách hành chính với mục tiêu lớn nhất là đặt lợi ích của Nhân dân, doanh nghiệp lên trên hết. Qua đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy Đảng, đồng thời, phát huy vai trò của người đứng đầu: “Gương mẫu, trách nhiệm và quyết tâm” phải thực sự là đầu tàu đối với công tác cải cách hành chính; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện./.

Tin liên quan

của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công...(30/03/2023 8:39 SA)

góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh điều chuyển các Trung tâm y tế huyện, thành phố về UBND...(20/10/2022 11:05 SA)

góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về...(17/10/2022 2:48 CH)

góp ý dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).(12/10/2022 4:16 CH)

Triển khai đợt cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên...(04/10/2022 4:22 CH)

góp ý luật thanh tra sửa đổi(03/10/2022 1:53 CH)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 ngành Thanh tra(13/07/2022 1:58 CH)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Thanh tra sửa đổi(07/07/2022 3:48 CH)

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ký kết quy chế phối hợp(26/05/2022 4:02 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ. (13/05/2022 2:45 CH)

Tin mới nhất

góp ý dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện một số chính...(26/05/2023 4:15 CH)

góp ý công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số...(26/05/2023 4:14 CH)

góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính và lập đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về...(22/05/2023 8:22 SA)

góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát...(22/05/2023 8:21 SA)

góp ý dự thảo phương án mức giá dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy...(19/05/2023 2:09 CH)

báo cáo sơ kết thực hiện Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ(04/05/2023 2:06 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về...(04/05/2023 2:05 CH)

báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn...(04/05/2023 2:04 CH)

góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây...(04/05/2023 2:03 CH)

góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết...(19/04/2023 1:59 CH)