98 người đang online
°
  • góp ý dự thảo Chương trình triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số Doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy Doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

1